sennheiser-service

Szerviz

Termékeink garanciális és garancián túli szervize:

Audio Partner Kft.

2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
Telefon: 06/23/414-057
Fax: 06/23/428-179
E-mail: info@audiopartner.hu

Régi illetve új típusú fejhallgatók rendelhető alkatrészeinek árlistája:

Fontos tájékoztató jellegű információk a garanciával kapcsolatban:

 

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG EU-s direktívái garanciális ügyekben.

Az Ön által vásárolt eredeti Sennheiser termék 24 hónapos garanciával rendelkezik. A korlátozott garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, melyek a vásárlás időpontjában az aktuális Sennheiser értékesítési programhoz tartoznak. A garanciaidő akkor kezdődik, amikor a vadonatúj, még nem használt terméket az első végfelhasználó megvásárolja. Ezért a vásárlás időpontjának igazolására ajánlatos megőrizni a számlát (vagy a garanciajegyet). E nélkül a garanciajegy nélkül (melyet a Sennheiser szervizeléssel megbízott partnere ellenőriz) az elvégzett javítás ellenértékét Önnek kell kifizetnie. A vásárlást igazoló bizonylatnak tartalmaznia a kell a vásárlás időpontját és a termék megnevezését.

 

Ha a termékről a garanciaidőn belül megállapítják, hogy az a nem kielégítő alapanyag vagy kidolgozás alkalmazása miatt hibás (az eredeti beszerzés idején is az volt), a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei a munkadíj, vagy az alkatrészek díjának megfizettetése nélkül megjavítják, vagy (a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG belátása szerint) kicserélik a terméket, illetve annak hibás alkatrészeit.

 

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei a hibás termékeket vagy alkatrészeket új termékekkel, alkatrészekkel helyettesíthetik. A lecserélt termékek és alkatrészek a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei tulajdonába kerülnek.

 

A jótállási igény nem érvényesíthető az alábbiakra vonatkozóan:

 • a termék kisebb olyan minőségi hibáira és eltéréseire, melyek nem befolyásolják a termék értékét vagy a rendeltetésszerű használathoz való alkalmasságát;
 • a termék tartozékaként mellékelt kiegészítőkre;
 • az újratölthető és egyszer használatos elemekre (ezek a termékek rövidebb üzemelési idővel rendelkeznek, és élettartamuk nagyban függ a használat gyakoriságától is);
 • a nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra (pl. hibás működtetés, fizikai rongálás, nem megfelelő tápfeszültség használata); Garanciális szempontból rendeltetésszerű használatnak tekintjük a terméknek a használati útmutatóban ismertetett működési feltételek és előírások szerinti használatát.
 • a természetes elhasználódásból származó hibákra;
 • ha a Sennheiser terméket Ön vagy harmadik személy javítani próbálja, kivéve, ha az adott javításra a Sennheiser előzetesen írásos beleegyezését adta;
 • a vis maiorból származó hibákra;
 • azon hibákra, melyek a vásárlás pillanatában a vásárló számára ismertek voltak.

 

Érvényét veszti a garancia, ha a terméket illetéktelen személy vagy szerviz javítja. A garanciális igények a világ bármely olyan országában érvényesítők, ahol az adott ország törvényei nem ütköznek garanciális feltételeinkkel. Egyéb szavatossági igények vagy a jelen feltételekben meghatározott jogosultságokon túlmutató igények nem érvényesíthetők.

 

Forgalomba hozó és központi vevőszolgálat:

Audio Partner Kft.
2040 Budaörs, Építők útja 2-4.

Telefon: 06-23-414-057

Fax: 06-23-428-179

E-mail: info@audiopartner.hu

 

Az Ön által a Magyarország területén vásárolt termékekre a forgalomba hozó a 151/2003. (IX.22.)Kormányrendelet szerint 12 hónap kötelező, plusz 12 hónap önkéntes jótállást vállal, mely a vásárlás (üzembe helyezés) napjával kezdődik. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

 

Fontos tudnivalók

 • A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
 • Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
 • Elveszett jótállási jegyet pótolni nem tudunk.
 • Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
 • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvénytelenségét.

 

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztót a jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 1912014, (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

(1 ) meghibásodás esetén a fogyasztó

 1. a) elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve,ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét. a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
 2. b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástói (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(2) A kijavítást, vagy kicserélést – az árú tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrésze kerülhet beépítésre,

(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibái a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

 

A fogyasztó kinél mikor jelentheti be jótállási igényét:

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kelt tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő a kárért a fogyasztó felelős.

Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási es szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetéri a kicserélt (kijavított) termékre (termékekre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

 

Eljárás vita esetén:

A jótállásra kötelezett a jótállási idő tartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §- a szerint köteles jegyzőkönyvet köteles felvenni, és ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztói igénytől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi es iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. További vita esetén a fogyasztó az illetékes városi Bírósághoz fordulhat.

 

A jótállási kötelezettség kizárása:

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk, és kérjük; az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Adatvédelmi beállítások

Szükséges sütik

A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.a rendelés leadásához is. A session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt.

PHPSESSID , csrftoken , SESS#

Marketing

A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat pl. hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak. (A Google-nek, Facebook-nak, Youtube-nak, Twitternek, Instagramnak, Pinterestnek vannak ilyen sütijei.)

NID

Egyéb

E sütik kategorizálása még folyamatban van.

_auth, _pinterest_sess, cm_sub, cookie_notice_accepted, G_ENABLED_IDPS, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], spo_1_fa